Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 73 to jedyna w Małopolsce szkoła dla dzieci mających problemy z widzeniem. Choć położona w centrum Krakowa, dzięki pięknemu ogrodowi stanowi wyspę pełną zieleni i śpiewu ptaków.

 

Dzieci z dysfunkcją wzroku mają tu szanse wszechstronnego rozwoju, korzystania z fachowej opieki pedagogicznej i psychologicznej.

 

Podstawą przyjęcia do szkoły jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (rekrutacja).

 

Dzięki istnieniu poradni Wczesnego Wspomagania już od najmłodszych lat dzieci niewidome i słabo widzące oraz ich rodziny mogą być objęte kompleksową opieką terapeutyczną. Stworzenie dziecku możliwości uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych przed okresem nauki szkolnej znacznie zwiększa jego szanse na osiągnięcie prawidłowego rozwoju psychospołecznego w czasie maksymalnie zbliżonym do rozwoju dzieci widzących.

 

W ramach Działu Rewalidacyjnego istnieje Zespół Diagnozy i Terapii, który prowadzi poradnictwo dla nauczycieli i rodziców dzieci z dysfunkcją wzroku, uczących się w szkołach ogólnodostępnych i klasach integracyjnych.

 

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny, który ułatwia dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Szkoła pracuje zgodnie z programem nauczania sześcioletniej szkoły podstawowej, realizowanym w publicznych szkołach w całej Polsce. Daje to uczniowi możliwość dowolnej zmiany szkoły na każdym etapie kształcenia. W każdym momencie trwania nauki uczeń może zdecydować o zmianie szkoły specjalnej na integracyjną lub ogólnodostępną bądź przejścia z tych szkół do naszej placówki.

 

Nauczanie w Szkole Podstawowej przebiega w dwóch etapach:

Od najmłodszych lat uczniowie zdobywają w naszej szkole umiejętności niezbędne do jak najpełniejszej integracji ze środowiskiem osób widzących.

 

Korzystanie przez uczniów z dysfunkcjami wzroku z nowoczesnych technologii informacyjnych znacznie ułatwia ten proces. Dlatego też w ramach programu nauczania szkoła posiada bogatą ofertę zajęć z zakresu informatyki poszerzoną o przedmiot klawiatura komputerowa.

 

Nauka języka angielskiego już od klasy pierwszej uczy swobody w komunikowaniu się oraz poszerza horyzonty w zakresie znajomości kultury i obyczajów innych narodów.

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej oprócz wykształcenia kierunkowego z zakresu nauczania poszczególnych przedmiotów posiadają dodatkowo specjalistyczne przygotowanie do pracy z uczniem niewidomym i słabo widzącym (tyflopedagogika). Stosują innowacyjne metody nauczania, dając szanse wszechstronnego rozwoju i osiągania sukcesów zarówno uczniom zdolnym, jak i tym z ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zespół edukacyjno-terapeutyczny). Pamiętają jednak o dostosowaniu technik pracy do indywidualnych możliwości i potrzeb swoich uczniów.

 

Oprócz standardowych przedmiotów szkoła posiada bogatą ofertę zajęć z zakresu terapii i rewalidacji psychospołecznej:

  • psychologa
  • pedagoga
  • logopedy
  • terapeuty widzenia
  • nauczyciela orientacji przestrzennej
  • rehabilitantów ruchu
  • terapeuty pedagogicznego

 

Nasi uczniowie mają szanse rozwijać swoje pasje i zainteresowania, pielęgnować talenty i szczególne zdolności. Sprzyja temu istnienie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz liczne zajęcia pozalekcyjne jak np. harcerstwo, zespół muzyczny, zespół taneczny, koła zainteresowań oferowane przez Internat np. koło szachowe, ceramiczne, żeglarstwo halowe. Po zajęciach szkolnych dzieci mogą aktywnie wypoczywać na świeżym powietrzu korzystając z nowoczesnego placu zabaw znajdującego się w szkolnym ogrodzie. Mogą również korzystać z szerokiej gamy propozycji wycieczek, pikników integracyjnych, lekcji muzealnych itp. oferowanych w ramach zajęć szkolnych i internatowych, na których poznają historię, kulturę, rozwijają wiedzę o otaczającym ich świecie i odpoczywają od codziennej rutyny.

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej są laureatami konkursów i zawodów, w których odnoszą sukcesy.

 

Uczestniczymy w projektach unijnych (Comenius 2001-2004, Comenius 2011–2013), a także mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji wymiany międzynarodowej. Posiadamy certyfikat szkoły Wychowującej i Szkoły z Klasą.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami i do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą zajęć edukacyjnych i terapeutycznych. Wiele dokładnych informacji zamieszczonych zostało na naszej stronie w poszczególnych działach.

 

Zasady rekrutacji

Organizacja roku

Opłaty

Programy nauczania

Wykaz podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Sprawdzian po klasie szóstej

Sukcesy

Opinie uczniów i rodziców

„Co słychać” – biuletyn dla rodziców i nauczycieli

 

  • Fotografia: Lekcja muzyki
  • Fotografia: Nauka pływania
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa