Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krakowie, ul. Tyniecka 6 – KG.272.01.03.2017 – 29.11.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik ZP-12 – Zbiorcze zestawienie ofert

Załącznik ZP-21 – Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy

SIWZ KG.272.01.03.2017

Załącznik nr 1 – Projekt umowy

Załącznik nr 2 – Załączniki do umowy: 1.1–1.8 (plik zip)

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro: Zakup Sprzętu Komputerowego – KG.272.02.06.2017 – 09.11.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Załącznik nr 4 do regulaminu – Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

 

 

Przetarg nieograniczony: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6, Kraków, cz. dz. nr 194/1, Obr. 10, Kraków-Podgórze (ETAP II: strefa I (dzieci młodsze), strefa III (młodzież), zjazd linowy z podestem, dwie altany) – KG.272.01.02.2017 – 26.09.2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik ZP-12 – Zbiorcze zestawienie ofert

Załącznik ZP-21 – Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane

SIWZ KG.272.01.02.2017

Załącznik A do SIWZ – Projekt Budowy Placu Zabaw

Załącznik A.1 do SIWZ – Strefa I – powiększenie

Załącznik A.2 do SIWZ – Strefa III i zjazd na linie – powiększenie

Załącznik B do SIWZ – STWiORB (plik zip)

Załącznik C do SIWZ – Przedmiar

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa