Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Wczesne Wspomaganie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rozumiane jest jako wczesne oddziaływanie rewalidacyjno-wychowawcze stymulujące rozwój, obejmujące potrzeby wychowawcze dziecka z uwzględnieniem potrzeb rodziny.

 

Zespół wczesnego wspomagania przy SOSW istnieje od 1997 roku. Działamy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2009 r. Nr 23 poz. 133). Terapię prowadzimy na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którą wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna w miejscu jego zamieszkania. Obejmujemy opieką  dzieci w wieku od 0 do 6 lat z problemami wzrokowymi, w tym dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

 

 

Najczęściej spotykane u naszych dzieci

 

diagnozy okulistyczne:

 • retinopatia wcześniacza,
 • niedorozwój nerwów wzrokowych,
 • zanik nerwów wzrokowych,
 • wrodzone wady gałek ocznych (małoocze, zaćma, aniridia, jaskra),
 • korowe uszkodzenia widzenia.

 

rozpoznania medyczne:

 • wcześniactwo,
 • zakażenia, w tym cytomegalią i toksoplazmozą,
 • krwawienia około i dokomorowe,
 • wodogłowie,
 • epilepsja,
 • dziecięce porażenie mózgowe,
 • zespoły genetyczne (np. albinizm).

 

niepełnosprawności towarzyszące:

 • niepełnosprawność ruchowa,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • zaburzenia słuchu,
 • cechy autyzmu,
 • nadpobudliwość psycho-ruchowa.

 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin. Terapia dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, może być prowadzona także w domu rodzinnym.

 

Wspieramy rodziny z małymi dziećmi z problemami wzrokowymi poprzez:

 • udzielanie informacji na temat specyfiki rozwoju małego dziecka z problemami wzrokowymi,
 • określanie umiejętności i potrzeb wzrokowych dziecka na podstawie obserwacji zabawy kierowanej poprzez pedagoga i swobodnej dziecka,
 • tworzenie wraz z rodzicami dziecka indywidualnego programu do realizacji w domu rodzinnym, którego celem jest nauczyć dziecko lepiej wykorzystać w codziennym życiu możliwości wzrokowe, które posiada,
 • wprowadzanie dziecka do grupy rówieśniczej w przedszkolu i szkole,
 • zapoznawanie z aktualnym systemem pomocy socjalnej.

 

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psycho-ruchowym:

 1. tyflopedagog,
 2. psycholog,
 3. logopeda,
 4. inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny (terapeuta widzenia, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej).

 

Terapeuta widzenia to osoba, która w oparciu o:

 • wywiad z rodzicami,
 • wiedzę o funkcjonalnych następstwach schorzeń narządu wzroku,
 • badania okulisty,
 • a przede wszystkim obserwację zachowania dziecka,

tak kieruje jego zachowaniem (zabawą), dobiera ćwiczenia (zabawy), aby mogło w jak najpełniejszy sposób wykorzystać możliwości wzrokowe, które posiada w życiu codziennym, aby osiągało kolejne umiejętności ruchowe, poznawcze stosowne do wieku np.

precyzyjnie sięgało (chciało sięgnąć) po zabawkę, 

podnosiło się z leżenia do siadu,

poruszało się w przód w pozycji raczkującej,

rozpoznawało przedmioty,

bawiło się przedmiotami zgodnie z przeznaczeniem,

rozpoznawało obrazki,

umiało zamalować kontury itp.

Dzieciom rozpoczynającym naukę w klasie „0” dostosowuje materiały edukacyjne do możliwości wzrokowych dziecka (np. rodzaj i wielkość czcionki, kontrast, tło) jeśli to konieczne pomoce optyczne (lupy, monookulary, powiększalniki), programy komputerowe.

 

Formy działalności:

 • zajęcia indywidualne,
 • warsztaty dla rodzin,
 • współpraca z innymi ośrodkami specjalnymi (przedszkola, gabinety wczesnej interwencji, poradnie psychologiczno- pedagogiczne),
 • współpraca z przedszkolami masowymi,
 • działalność informacyjna.

 

Warsztaty świąteczne:

 

Wyjście do teatru – 10.06.2016

Wycieczka na Rogate Ranczo – 22.06.2010

Wizyta św. Mikołaja – 4.12.2009

 

 

Terapeuci

Agata Pstrusińska

poniedziałek  16.00–17.00

wtorek  9.00–11.00

środa  10.30–12.30

piątek  9.00–12.00

 

Maria Sroczyk 

poniedziałek  9.00–14.00

wtorek  9.00–14.00

środa  8.30–13.30

czwartek  9.00–14.00

piątek  9.00–14.00

Kontakt

tel. 12 266 66 80, 12 269 31 25 – centrala
wewn.152     

      konsultacje nieodpłatne

 

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa