Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Szkoła Policealna

Szkoła Policealna nr 19 adresowana jest do absolwentów liceów i techników posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane na okres szkoły ponadgimnazjalnej) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Przyjmowani mogą być absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy w roku ukończenia nauki w Szkole Policealnej będą mieli nie więcej niż 23 lata.

 

Nauka w dwuletniej Szkole Policealnej odbywa się w dni powszednie w godzinach popołudniowych. Wszystkie zajęcia organizowane są na terenie Ośrodka. W ramach nauki zawodu uczniowie zobowiązani są do odbycia śródrocznej praktyki zawodowej. Promocja odbywa się po każdym semestrze. Po ukończeniu nauki absolwenci mogą przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym). Dla uczniów mieszkających poza Krakowem istnieje możliwość zakwaterowania w internacie.

 

Nazwa zawodu:

 

Rekrutacja

Organizacja roku szkolnego

Programy nauczania

Wykaz podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Praktyki zawodowe

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa