Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu blind.krakow.pl

Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony blind.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego blind.krakow.pl.

 

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej aktualizacji:

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część struktury nagłówkowej w serwisie nie jest prawidłowa,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersje kontrastowe,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników,
 • mapa strony.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie blind.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Kosek, adres poczty elektronicznej: centrum@blind.krakow.pl, tel.: 122674420. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, ul. Tyniecka 6

 

Dostępność placówki na zewnątrz:

 • łatwa do odnalezienia, czytelna furtka (żółta, poziomy układ profili, pas zmienionej faktury),
 • ogród dostosowany do potrzeb uczniów z różnymi potrzebami – ścieżka sensoryczna, podwyższona rabata, plac zabaw – część sprzętów dostępna dla osób na wózkach,
 • ścieżki dojścia do budynku oznaczone kostką integracyjną  pas naprowadzający (zmieniona faktura) wskazujący wejście główne i pas ostrzegawczy przed schodami,
 • poręcze z prawej i lewej strony w kontrastującym z otoczeniem kolorze,
 • podjazdy z poręczami na różnych wysokościach.

 

Dostępność wewnątrz budynku:

 • przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych z wyłączeniem: w części szkolnej – części przyziemia, w internacie szkoły podstawowej – przyziemia i drugiego piętra, w internacie szkół ponadpodstawowych – przyziemia, pierwszego, drugiego i trzeciego piętra (komunikacja pozioma – korytarze od jednego do pięciu poziomów w zależności od skrzydła budynku, komunikacja pionowa – winda, platforma dla wózków),
 • instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku – rampy podjazdowe, winda, platforma dla wózków – umożliwiają dostęp tylko do części pomieszczeń, 
 • oznakowanie w brajlu i czarnodruku drzwi wewnątrz budynku, znaczniki w szkole na pierwszym piętrze ułatwiające odnalezienie klas, winda udźwiękowiona z oznaczeniami w brajlu,
 • prosty układ pomieszczeń i kontrastowe zestawienia kolorów w toaletach i łazienkach ułatwiające orientację osobom z zaburzeniami widzenia; toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze,
 • odpowiednie do potrzeb słabowidzących oświetlenie w ciągach komunikacyjnych i większości pomieszczeń,
 • pasy ostrzegawcze przed każdymi schodami,
 • ciągi komunikacyjne poziome i pionowe wyposażone w poręcze (poręcze przy schodach, ale także na korytarzach),
 • w łazienkach uchwyty i poręcze oraz prysznic z siedzeniem i brodzik o większych niż standardowe wymiarach,
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa przewodnika lub psa asystującego.

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa