Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Internat

„Tutaj jest jak w domu. Cenię sobie opiekę, którą jesteśmy otaczani, ludzi, których tu poznałam i to, że zawsze możemy liczyć na pomoc naszych wychowawców.”

Kasia, uczennica technikum

 

Internat zastępuje dom rodzinny. Zespół wychowawców stara się zapewnić ciepłą, przyjazną atmosferę.

Miejsce w internacie mogą otrzymać uczniowie spoza Krakowa.

 

Regulamin Internatu

 

Wychowankowie podzieleni są na koedukacyjne grupy wiekowe. Nad każdą z nich sprawuje opiekę dwoje stałych wychowawców.

Wychowankowie mieszkają w 3-4-osobowych pokojach, w większości z łazienkami. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mają do dyspozycji dwa różne piętra, uczniowie technikum zajmują odrębne skrzydło budynku. Do dyspozycji wychowanków są:

 • stołówka,
 • świetlice ze sprzętem audiowizualnym i zabawkami dla młodszych dzieci,
 • sala zabaw dla najmłodszych,
 • pracownia ceramiczna,
 • dwie pracownie komputerowe z Internetem wyposażone dodatkowo w powiększalniki i czytniki pisma,
 • dwa pomieszczenia do prowadzenia zajęć z zakresu gospodarstwa domowego,
 • bilard, stół pingpongowy, rowery i inny sprzęt sportowy.

 

Oprócz całodobowej opieki sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną internat dba o wszechstronny rozwój wychowanków poprzez organizowanie różnych form zajęć podnoszących sprawność fizyczną i manualną, doskonalących orientację w przestrzeni, przygotowujących do samodzielnego życia i rozwijających zainteresowania. W szczególności  organizowane są takie zajęcia, jak:

 • ćwiczenia w samodzielnym poruszaniu się po budynku, jego otoczeniu i najbliższej okolicy (spacery, wycieczki, zabawy, posługiwanie się laską),
 • wyrabianie sprawności manualnej (wykonywanie form przestrzennych z różnych materiałów, posługiwanie się sztućcami i różnymi innymi przyborami, ćwiczenie własnoręcznego podpisu, rozpoznawanie pieniędzy i wiele innych),
 • zapobieganie wadom postawy, rozwijanie motoryki (ćwiczenia w sali gimnastycznej, wykorzystanie urządzeń na placu zabaw, wycieczki piesze, taniec itp.),
 • rozwijanie umiejętności z zakresu gospodarstwa domowego (przygotowanie prostych potraw, obsługa urządzeń AGD, zmywanie naczyń, pranie, prasowanie, sprzątanie, przyszywanie itp.),
 • uczestnictwo w kulturze (wyjścia do muzeów, kina, teatru, na koncerty, czytelnictwo),
 • pomoc w nauce na wszystkich poziomach nauczania (głośne czytanie, nagrywanie materiałów, korekta błędów, wyjaśnianie trudniejszych kwestii, nadrabianie zaległości wynikających z choroby itp.).

 

 

Wychowankowie wykazujący specjalne uzdolnienia bądź zainteresowani jakimś rodzajem aktywności mają możliwość uczestnictwa w zajęciach kół zainteresowań. Obecnie w internacie działają następujące koła:

 

Funkcjonują też:

 

Do tradycji życia internatowego weszły liczne imprezy okolicznościowe, przygotowywane przez wychowanków i opiekunów, np. zabawa karnawałowa, Przegląd Małych Form Teatralnych, walentynkowy wieczór poezji, loteria fantowa, „Szansa na sukces” i inne. Wychowankowie uczestniczą również w licznych imprezach integracyjnych (np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Tydzień Osób Niepełnosprawnych, Wielka Parada Smoków), konkursach, zawodach sportowych, zlotach turystycznych itp.


Rekrutacja

Rodzice zainteresowani umieszczeniem dziecka w internacie składają podanie o przyjęcie do placówki wraz z ankietą (druki dostępne w sekretariacie Ośrodka lub do pobrania: podanie, ankieta).
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych obowiązani są corocznie do dnia 31 maja ponowić podanie o przyjęcie do internatu na następny rok szkolny.

 

Opłaty

Pobyt w internacie i wszystkie zajęcia w nim organizowane są bezpłatne.

Obowiązuje natomiast odpłatność za wyżywienie w wysokości 10,00 zł dziennie (śniadanie i kolacja po 2,50 zł, obiad – 5,00 zł), którą należy wnieść do 10 dnia następnego miesiąca za faktycznie wykorzystaną ilość posiłków. O niekorzystaniu z żywienia w danym dniu należy powiadomić intendenta Ośrodka osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godziny 9.00. W przypadku braku powiadomienia intendenta zostanie naliczona opłata jak za wykorzystany posiłek.

 

Sukcesy

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa