Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Szkoła Policealna

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Policealnej nr 19

 

Oferta szkoły adresowana jest do osób niewidomych i słabo widzących. Wszyscy kandydaci muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Nauka w szkole jest bezpłatna, trwa 1 rok (2 semestry – zawód florysta) lub 2 lata (4 semestry – technik tyfloinformatyk, technik realizacji dźwięku, technik administracji). Zajęcia odbywają się w formie dziennej – od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

 

 

Wymagane dokumenty

 

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ze względu na dysfunkcję narządu wzroku,
 2. skierowanie do szkoły wydane przez Dyrektora Ośrodka SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie wniosek o skierowanie dostępny na stronie internetowej Ośrodka lub do pobrania u wicedyrektora kierującego szkołami ponadgimnazjalnymi. Do wniosku należy dołączyć drugi egzemplarz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ze względu na dysfunkcję narządu wzroku.
 3. kwestionariusz osobowy kandydata do szkoły policealnej dostępny na stronie internetowej Ośrodka lub do pobrania u wicedyrektora kierującego szkołami ponadgimnazjalnymi,
 4. kserokopia orzeczenia o przyznaniu stopnia niepełnosprawności wydanego przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 5. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej dającej wykształcenie średnie,
 6. podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej Nr 19 z określeniem wybranego zawodu,
 7. życiorys (CV),
 8. trzy zdjęcia legitymacyjne,
 9. zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania wybranego zawodu (opieczętowane skierowanie na bezpłatne badanie wydawane jest w szkole).

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do internatu składają dodatkowo:

 1. podanie o przyjęcie do internatu,
 2. skrócony odpis aktu urodzenia wraz z wpisanym numerem PESEL oraz na odwrocie potwierdzeniem miejsca stałego zamieszkania lub dowód osobisty.

 

 

Terminy złożenia dokumentów

 

Do dnia 14 lipca 2017 w sekretariacie Ośrodka należy złożyć wyszczególnione poniżej dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy kandydata,
 • podanie o przyjęcie do szkoły z określeniem wybranego zawodu,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Pozostałe dokumenty należy uzupełnić do dnia 11 sierpnia 2017.

 

Złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem wpisania kandydata na listę uczniów.

 

Egzaminy wstępne, przesłuchania muzyczne i rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane są w ostatnim tygodniu sierpnia w przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż przewidywana liczba wolnych miejsc.

Terminarz jest przekazywany do wiadomości kandydatów za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka.

 

 

Kryteria przyjęcia do Szkoły Policealnej

 

 

 

Technik administracji

 

Wymagania, jakie powinien spełniać kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły

 

 • Predyspozycje: podzielność uwagi, systematyczność, spostrzegawczość, dokładność, obowiązkowość, komunikatywność, kreatywność.
 • Umiejętności: logiczne myślenie, praca w zespole, organizacja stanowiska pracy, sprawna obsługa komputera, dobra znajomość pakietu MS-Office, znajomość języków obcych.
 • Zainteresowania: obsługa programów biurowych,  procesy zachodzące w gospodarce i prawie gospodarczym państwa i świata.
 • Przeciwwskazania: znaczny niedowład kończyn górnych, obniżona norma intelektualna, epilepsja.

 

Procedura przyjmowania kandydatów – rozmowa kwalifikacyjna

 

Obszary podlegające sprawdzeniu:

 1. ogólna wiedza o gospodarce państwa,
 2. wiedza z zakresu podstawowych działań matematycznych,
 3. obsługa komputera,
 4. znajomość języka obcego (jęż. angielski).

 

 

Technik realizacji dźwięku

 

Wymagania, jakie powinien spełniać kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły

 

 • Predyspozycje: dobry słuch muzyczny, kreatywność umiejętność podejmowania szybkich decyzji, łatwość pracy w zespole obowiązkowość.
 • Umiejętności: sprawna obsługa komputera, znajomość j. angielskiego, umiejętność sprawnego organizowania stanowiska pracy, szybkość przyswajania wiedzy.
 • Zainteresowania: muzyka, dźwięk i jego funkcja w różnych mediach.
 • Przeciwwskazania: znaczny niedowład kończyn, obniżona norma intelektualna, epilepsja, zaburzona orientacja przestrzenna.

 

Procedura przyjmowania kandydatów – egzamin wstępny

 

Obszary podlegające sprawdzeniu:

 1. predyspozycje słuchowe,
 2. wiedza z zakresu akustyki,
 3. wiedza z zakresu realizacji dźwięku,
 4. obsługa komputera,
 5. znajomość języka angielskiego,
 6. szybkość przyswajania wiedzy.

 

Predyspozycje słuchowe sprawdzane są w dwóch zakresach: ogólnym i muzycznym. Zakres ogólny pozwala na zakwalifikowanie kandydata. Zakres muzyczny ma na celu przydzielenie kandydata do wybranej grupy w przedmiotach muzycznych (kształcenie słuchu, fortepian). Dla osób bez przygotowania muzycznego zakres ten nie jest obowiązkowy. Sprawdzanie predyspozycji słuchowych odbywa się przy komputerze, co pozwala sprawdzić szybkość uczenia się i znajomość obsługi komputera.

Wiedza z zakresu akustyki ma zweryfikować także umiejętność logicznego myślenia.

Wiedza z zakresu realizacji ma zweryfikować zainteresowanie kandydata tematyką realizacji.

 

Od kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego wymaga się:

 1. dobrego słuchu,
 2. wiedzy z zakresu akustyki na poziomie szkoły średniej ogólnej,
 3. minimalnego doświadczenia z zakresu realizacji dźwięku,
 4. posługiwania się komputerem w stopniu podstawowym; osoby niewidome powinny posiadać umiejętność obsługi klawiatury,
 5. znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na samodzielne tłumaczenie dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi urządzeń elektroakustycznych.

 

Scenariusz egzaminu

  

Element 1 – Zapoznanie się komisji z formularzem (będzie dostępny do wypełnienia przed egzaminem).

 

Element 2a – Test słuchowy ogólny, komputerowy (3 do 6 zadań: różnica w wysokości, dostrojenie wysokości, różnice w przykładach dźwiękowych, dostrojenie opóźnienia/ rytmu, dostrojenie głośności, dostrojenie panoramy).

 

Element 2b – Opcjonalny test muzyczny, jeżeli kandydat ma wykształcenie muzyczne (do dyspozycji nauczyciela kształcenia słuchu).

 

Element 3 – Pytanie z zakresu podstaw akustyki.

 

Element 4 – Pytanie z zakresu realizacji dźwięku.

 

Element 5 – Pytania dodatkowe z zakresów: język angielski, wiedza ogólno-muzyczna.

 

Wpływ na decyzję komisji mają w pierwszej kolejności elementy 1, 2a , 3 i 4.

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa