Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Statut Ośrodka

 

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

im. Włodzimierza Dolańskiego

w Krakowie

 

 

Podstawy prawne

 

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami), art.4 z dn. 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 80, poz. 542, (zmiana ustawy z lipca 2008 roku),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2002r. Nr 10, poz. 96 i z 2003r., Dz. U. Nr 146, poz. 1416),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 sierpnia 2009 r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046 z dn. 25 września 2008 roku z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2008/178/1097),
 • Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

 

Ilekroć w Statucie jest mowa o ustawie, rozumie się przez to Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami).

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

 1. Ośrodku – rozumie się przez to Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego w Krakowie, ul. Tyniecka 6;
 2. Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących;
 3. Wicedyrektorze – rozumie się przez to kierujących poszczególnymi szkołami wchodzącymi w skład Ośrodka;
 4. Kierowniku Internatu – rozumie się przez to kierujących internatem;
 5. Nauczycielu – rozumie się przez to osobę prowadzącą zajęcia dydaktyczne i czynności pedagogiczne, posiadające odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami;
 6. Wychowawcy – rozumie się przez to nauczyciela sprawującego opiekę nad oddziałem;
 7. Wychowawcy grupy – rozumie się przez to nauczyciela sprawującego opiekę grupą internatową;
 8. Uczniu – rozumie się przez to osobę zakwalifikowaną na podstawie orzeczenia oraz skierowania do kształcenia specjalnego na określonym etapie edukacyjnym;
 9. Wychowanku – rozumie się przez to osobę zakwalifikowaną na podstawie orzeczenia oraz skierowania do kształcenia specjalnego na określonym etapie edukacyjnym, objętego opieką całodobową;
 10. Statucie – rozumie się przez to niniejszy Statut;
 11. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami);
 12. WSO – rozumie się przez to Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania;
 13. Organie prowadzącym Ośrodek - należy rozumieć Gminę Kraków;
 14. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy rozumieć Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 

 

Rozdział II

Nazwa Ośrodka

§ 2.

 

 1. Ośrodek nosi nazwę: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.
 2. Siedzibą Ośrodka jest Kraków, a jego lokalizację ustalono w budynku stanowiącym własność miasta Kraków, znajdującym się przy ulicy Tynieckiej 6.
 3. Patronem Ośrodka jest Włodzimierz Dolański.
 4. Ośrodek posiada sztandar nadany w 1965 r. przez ówczesne Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie.
 5. Uroczystości w Ośrodku odbywają się zgodnie z przyjętym ceremoniałem.

 

 

Rozdział III

Inne informacje o Ośrodku

§ 3.

 

1. Ośrodek jest placówką publiczną w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

2. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Krakowa.

3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

4. Ośrodek kształci, wychowuje i obejmuje opieką osoby niewidome i słabo widzące.

5. W skład Ośrodka wchodzą:

a) Szkoła Podstawowa Nr 73 Specjalna,

b) Gimnazjum Nr 68 Specjalne,

c) Technikum Nr 26 Specjalne,

d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 33 Specjalna,

e) Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 5 Specjalna,

f) Policealna Szkoła Specjalna,

g) Zaoczna Policealna Szkoła Specjalna,

h) Szkoła Muzyczna I stopnia,

i) Internat.

6. W szkołach działających w ramach Ośrodka przewiduje się możliwość wprowadzenia nowych kierunków kształcenia.

7. W nazwie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących umieszczonej na tablicy urzędowej pomija się określenie „specjalny" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności.

8. Nazwa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

9. Do realizacji celów statutowych Ośrodek zapewnia możliwość korzystania z:

a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

b) pomieszczeń mieszkalnych,

c) biblioteki,

d) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

e) innych gabinetów specjalistycznych,

f) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,

g) zespołu pomieszczeń i urządzeń sportowo-rekreacyjnych,

h) innych pomieszczeń (świetlica).

10. Ilekroć w Statucie jest mowa o Ośrodku bez bliższego określenia – rozumie się przez to Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.

11. Ilekroć w Statucie jest mowa o uczniach, rozumie się przez to uczniów, słuchaczy i wychowanków.

 

 

Rozdział IV

Cele i zadania Ośrodka

§ 4.

 

1. Naczelnym celem wychowania i kształcenia w Ośrodku jest wszechstronne przygotowanie uczniów do życia i pracy w społeczeństwie oraz optymalne rozwijanie ich zdolności.

 

§ 5.

 

1. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły,

b) umożliwia absolwentom poszczególnych szkół dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,

c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie,

d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Ośrodka,

e) osoby kształcące się w Ośrodku objęte są specjalistyczną opieką psychologiczną, pedagogiczną, rehabilitacyjną, terapeutyczną, logopedyczną, terapią widzenia, orientacją w przestrzeni i inną według potrzeb.

2. Ośrodek organizuje w ramach zajęć szkolnych, zajęcia religii lub etyki dla uczniów, których rodzice lub sami uczniowie wyrażają takie życzenie.

3. Uczniowie mogą realizować indywidualny program lub tok nauki regulowany odrębnymi przepisami.

 

§ 6.

 

1. Opiekę nad przebywającymi w Ośrodku uczniami sprawują:

a) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący zajęcia, wychowawcy i wychowawcy grup,

b) podczas zajęć poza terenem Ośrodka oraz w trakcie wycieczek i imprez organizowanych przez Ośrodek – wychowawcy klas, nauczyciele lub wychowawcy grup, zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora programem,

c) na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych – nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub inne upoważnione osoby,

d) podczas przerw międzylekcyjnych – nauczyciele zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów, a w przypadku nieobecności nauczyciel zastępujący uczącego na poprzedniej lekcji,

e) w porze nocnej – wychowawca oraz opiekun nocny.

2. Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego określa cele i zadania programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, spójny z programami realizowanymi przez szkoły.

3. Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego określa warunki zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniem, demoralizacją oraz negatywnymi zjawiskami społecznymi.

4. Na zasadach określonych odrębnymi przepisami właściwy terenowo ZOZ sprawuje opiekę nad uczniami Ośrodka.

 

 

Rozdział V

Organy Ośrodka

§ 7.

 

Organami Ośrodka są:

 1. Dyrektor,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.

 

§ 8.

Dyrektor

 

 

Ośrodkiem kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Urząd Miasta Krakowa.

Dyrektor Ośrodka:

kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz,

sprawuje nadzór pedagogiczny,

podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia uczniów do szkół,

sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

organizuje warunki do prawidłowej realizacji Konwencji o Ochronie Praw Dziecka,

tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Ośrodka,

odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów i sprawdzianów przeprowadzanych
w szkołach Ośrodka,

jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,

realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

zapewnia pomoc nauczycielom w zakresie realizacji ich zadań oraz doskonalenia zawodowego,

dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,

egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników Ośrodka ustalonego w Ośrodku porządku,

organizuje kontrolę wewnętrzną,

organizuje przegląd techniczny obiektów Ośrodka oraz prace konserwacyjno-remontowe,

współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,

organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka,

wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych.

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, który musi spełniać warunki określone odrębnymi przepisami.

podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

3. Dyrektor Ośrodka odpowiada za:

opracowanie i terminowe przedłożenie organowi prowadzącemu projektu planu finansowego Ośrodka,

prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Ośrodka,

prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne-gospodarowanie powierzonym mu
w zarząd mieniem Ośrodka,

realizację instrukcji obiegu dokumentów, zakładowy plan kont oraz prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych i wyposażenia Ośrodka,

właściwą gospodarkę kasową i gospodarkę drukami ścisłego zarachowania,

rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań,

uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

4. Dyrektor Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach:

zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka,

występowania w obronie nauczyciela (art. 63 KN),

przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka,

występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Ośrodka.

Dyrektor Ośrodka dokonuje oceny pracy każdego nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

Dyrektor Ośrodka może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie Ośrodka. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej odpowiedniej szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Skreślenie z listy uczniów nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń objęty obowiązkiem szkolnym, na wniosek Dyrektora Ośrodka, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.

W przypadku nieobecności Dyrektora Ośrodka zastępuje go wyznaczony przez niego jeden
z wicedyrektorów Ośrodka.

§ 9.

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

Radę Pedagogiczną Ośrodka stanowią członkowie wszystkich Rad Pedagogicznych działających w Ośrodku.

Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli
i innych pracowników Ośrodka.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Ośrodka należy:

zatwierdzanie planu pracy Ośrodka,

podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych Ośrodka,

ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka.

Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej dotyczące:

podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,

stanowią kompetencje stanowiące Rad Pedagogicznych Szkół wchodzących w skład Ośrodka.

Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

opiniowanie organizacji pracy Ośrodka,

opiniowanie programów nauczania dopuszczonych decyzją Dyrektora Ośrodka.

wydawanie opinii na temat projektu planu finansowego Ośrodka,

opiniowanie wniosków Dyrektora Ośrodka o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień,

opiniowanie propozycji Dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwalę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej Ośrodka są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.

Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Ośrodek lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Ośrodka oraz jego zmian.

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego
w Ośrodku.

W przypadku określonym w punkcie 13 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną
w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

Rada Pedagogiczna uchwala program wychowawczy i program profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 10.

Rada Rodziców

W Ośrodku działa Rada Rodziców stanowiąca społeczny organ Ośrodka będący reprezentacją rodziców uczniów/wychowanków.

Zasady wyboru rady rodziców określa ustawa o systemie oświaty.

W skład rady rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów/wychowanków Ośrodka.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka i określa w szczególności:

wewnętrzna strukturę i tryb pracy Rady,

szczegółowy tryb przeprowadzania wyboru Rady Rodziców.

Rada Rodziców w realizacji zadań ośrodka jest niezależnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z Dyrektorem Ośrodka, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.

Rada Rodziców wspiera działalność statutową Ośrodka oraz może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków oraz sposób ich rozliczania określa regulamin.

Do uprawnień i obowiązków Rady Rodziców należy:

pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Ośrodka,

współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,

wyrażanie w formie uchwały zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w Ośrodku,

udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w Ośrodku,

występowanie do Dyrektora Ośrodka w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych
i przedmiotów nadobowiązkowych,

wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego,

występowanie do Dyrektora Ośrodka z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela,

delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Ośrodka,

uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programów działania Ośrodka
w zakresie wychowania oraz profilaktyki,

opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
o którym mowa w art. 34 ust. 2 UoSO,

opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Ośrodka.

§ 11.

Samorząd Uczniowski

W Ośrodku działa Samorząd Uczniowski będący jego społecznym organem, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi Ośrodka oraz Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,

prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o Regulamin Samorządu zgodny ze Statutem
Ośrodka.

§ 12.

W Ośrodku utworzono następujące stanowiska kierownicze:

Wicedyrektor Ośrodka kierujący Szkołą Podstawową Nr 73 Specjalną,

Wicedyrektor Ośrodka kierujący Gimnazjum Nr 68 Specjalnym,

Wicedyrektor Ośrodka kierujący Szkołami Ponadgimnazjalnymi,

Wicedyrektor Ośrodka kierujący Policealną Szkołą Specjalną,

Wicedyrektor Ośrodka kierujący Szkołą Muzyczną I stopnia,

Kierownik internatu – 2 etaty

Kierownik Szkolenia Praktycznego,

Kierownik Gospodarczy,

Sekretarz Szkoły,

Kierownik Pracowni (Studia Nagrań),

Kierownik Pracowni Ogrodniczej,

Kierownik Sekcji (2 etaty – Szkoła Muzyczna).

W Ośrodku mogą być tworzone inne stanowiska kierownicze wynikające z potrzeb organizacyjnych i specyfiki Ośrodka.

Szczegółowe zakresy czynności dla stanowisk kierowniczych określa na piśmie Dyrektor Ośrodka.

§ 13.

Zasady współdziałania organów Ośrodka wynikają z ich zadań i kompetencji.

Sposoby rozstrzygania sporów między organami Ośrodka reguluje Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.

Rozdział VI

Organizacja Ośrodka

§ 14.

Ośrodek zapewnia opiekę całodobową.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka opracowany przez Dyrektora Ośrodka z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego Ośrodka do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.

W arkuszu organizacji Ośrodka zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Ośrodka,
w tym liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin przedmiotów, innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, liczbę zajęć nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Ośrodka na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 15.

Szkoły

1.             Podstawą przyjęcia ucznia do szkół jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz inne wymagane dokumenty określone w odrębnych przepisach.

Podstawą przyjęcia do szkół policealnych są dokumenty określone odrębnymi przepisami.

W uzasadnionych przypadkach za zgodą Kuratora Oświaty Dyrektor Ośrodka podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia z innymi schorzeniami niż dysfunkcja wzroku, potwierdzonymi orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie szkół podzieleni są na klasy (oddziały).

Liczba uczniów w klasie (oddziale) określona jest odrębnymi przepisami.

Uczniowie realizują przyjęte w Ośrodku programy.

Uczniowie są oceniani, klasyfikowani i promowani zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Klasyfikowania i Promowania opracowanym dla każdego typu szkoły.

Uczniowie z niepełnosprawnością mogą mieć przedłużony okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, ze zwiększoną proporcjonalnie liczbą zajęć edukacyjnych na podstawie odrębnych przepisów.

Nauka w każdej klasie kończy się klasyfikowaniem zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Klasyfikowania i Promowania uczniów.

Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczne. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, godzina zajęć praktycznych trwa 55 minut, a uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony
w tygodniowym rozkładzie zajęć.

W celu zapewnienia właściwej realizacji programu oraz bezpieczeństwa młodzieży w czasie trwania zajęć szkolenia praktycznego, elementów informatyki, języków obcych, wychowania fizycznego, pracowni, laboratoriów klasy dzieli się na grupy. Decyzje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podejmuje corocznie Dyrektor Ośrodka uwzględniając szczególne potrzeby edukacyjne oraz możliwości kadrowe, bazowe i finansowe szkoły.

Niektóre zajęcia mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w tym w formie wycieczek i imprez na podstawie odrębnych przepisów.

W szkołach może być realizowane nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia
o potrzebie nauczania indywidualnego.

Szkoły prowadzą koła zainteresowań w ramach, których organizowane są zajęcia pozalekcyjne, uwzględniające możliwości kadrowe, bazowe i finansowe szkół.

Szkoły mogą przyjmować na praktyki pedagogiczne studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na podstawie porozumienia zawartego między Dyrektorem Ośrodka a właściwą uczelnią oraz wolontariuszy.

Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej, która jest pracownią interdyscyplinarną, wspomagającą proces dydaktyczno-wychowawczy Ośrodka, służącą realizacji potrzeb edukacyjnych i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz upowszechnianiu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Biblioteka pracuje w oparciu o odrębny Regulamin.

W strukturze szkół przewiduje się możliwość utworzenia świetlicy szkolnej.

Szkoły pracują w oparciu o arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

§ 16.

Internat

Ośrodek przeznaczony jest dla uczniów Ośrodka kształcących się poza miejscem stałego zamieszkania, a w uzasadnionych przypadkach również uczniom z Krakowa, zapewnia się opiekę całodobową.

Wychowankowie Ośrodka podzieleni są na grupy wychowawcze.

Wyżywienie w internacie jest odpłatne. Zasady odpłatności regulowane są odrębnymi przepisami.

W ramach zajęć opiekuńczo wychowawczych prowadzona jest działalność:

wychowawcza, opiekuńcza i rewalidacyjna, której celem jest przygotowanie uczniów do samodzielnego życia,

wspomagająca proces kształcenia uczniów,

zapewniająca im bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i nauki,

stwarzająca warunki do rozwoju zainteresowań.

 

Rozdział VII

Nauczyciele i inni pracownicy Ośrodka

§ 17.

W Ośrodku zatrudnia się nauczycieli, nauczycieli-wychowawców oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w punkcie 1 określają odrębne przepisy.

§ 18.

Wszyscy pracownicy Ośrodka uczestniczą w pracy opiekuńczo - wychowawczej.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa i sprawowania opieki nad uczniami i wychowankami Ośrodka.

Wychowanie w klasie koordynują wspólnie wychowawca klasy i wychowawca grupy.

Ośrodek realizuje zadania wychowawcze w oparciu o własny Program Wychowawczy
i Program Profilaktyki, opracowane na podstawie odrębnych przepisów, mające na celu:

rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra
i piękna w świecie,

poczucie użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie,

dążenie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętne godzenie dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych,

poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

przygotowywanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,

dążenie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,

kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Pracę dydaktyczną w zakresie poszczególnych przedmiotów nauczania prowadzą nauczyciele, którzy odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.

Nauczyciel i wychowawca mają prawo i obowiązek znać sytuację zdrowotną ucznia, aby właściwie zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie ucznia.

Nauczyciel i wychowawca w swych działaniach dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych zobowiązani są do kierowania się dobrem uczniów jako wartością nadrzędną oraz realizowania wizji i misji szkoły.

Zadaniami nauczyciela i wychowawcy są w szczególności:

umożliwienie uczniom zdobywania niezbędnej wiedzy i umiejętności,

dbałość o ich zdrowie i higienę psychiczną.

poszanowanie godności osobistej uczniów,

realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,

pomoc rodzicom w prawidłowym wychowywaniu ich dziecka,

kierowanie się zasadą bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów,

sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów połączone z zachowaniem zasady indywidualizacji procesu nauczania,

udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,

współpraca z biblioteką w zakresie rozwijania kultury czytelniczej i medialnej.

Każdy nauczyciel i wychowawca zobowiązany jest do posiadania umiejętności posługiwania się alfabetem brajla w stopniu podstawowym oraz rozszerzonym w zakresie rodzaju prowadzonych przez siebie zajęć.

§ 19.

Nauczyciel zobowiązany jest do prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego, doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej, dbałości o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny.

§ 20.

Nauczyciel ma prawo do poszanowania godności osobistej i godności zawodu oraz ochrony na prawach funkcjonariusza publicznego.

Nauczyciel ma prawo do warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno-wychowawczych.

Nauczyciel ma prawo do pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, kolegów i instytucji oświatowych.

Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora i Rady Pedagogicznej postulatów związanych
z pracą Ośrodka.

Nauczyciel ma prawo do proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych oraz wdrażania ich po akceptacji przez właściwe organy Ośrodka.

Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 21.

Klasą (oddziałem) opiekuje się wychowawca.

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Wychowawca w celu realizacji swoich zadań przede wszystkim:

a) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostkę, a także integrujące klasę, ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie i koordynuje ich działania wychowawcze wobec uczniów,

współdziała ze specjalistami w celu rozpoznawania potrzeb i trudności, a także udzielania stosownej pomocy,

utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, ustala potrzeby i oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze wobec ich dzieci, włącza rodziców w sprawy klasy i szkoły,

współpracuje z biblioteką w rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych u uczniów.

§ 22.

W Ośrodku działają zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne według potrzeb.

Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora Ośrodka kierownik zespołu.

 

Rozdział VIII

Współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi)

§ 23.

Ośrodek współdziała z rodzicami uczniów bezpośrednio oraz poprzez ich przedstawicielstwo, którym jest Rada Rodziców Ośrodka.

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów poprzez:

bieżące kontakty,

udział w spotkaniach okresowych,

Rodzice mają prawo do:

zapoznania się z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki,

uzyskania informacji o obowiązujących podstawach programowych z zajęć edukacyjnych,
o szkolnym zestawie programów nauczania i podręczników.

zapoznania się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Klasyfikowania i Promowania,

uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów i trudności w nauce,

uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci.

Rodzice są zobowiązani do przekazywania na bieżąco pełnej informacji na temat sytuacji zdrowotnej dziecka w celu zapewnienia ich dziecku właściwej opieki.

W sytuacji, gdy uczeń ma zalecone przez lekarza leki, rodzice mają obowiązek dostarczyć je do gabinetu lekarskiego wraz z pisemnym zleceniem lekarskim na ich podawanie.

Rozdział IX

Uczniowie szkół Ośrodka

§ 24.

Podstawą przyjęcia uczniów do szkół Ośrodka jest spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami.

Uczeń ma prawo znać:

wymagania programowe oraz zasady kontroli i oceny osiągnięć szkolnych z poszczególnych przedmiotów (informację taką otrzymuje od nauczycieli na początku roku szkolnego),

Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania.

3.             Uczeń ma prawo do:

właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz do ochrony i poszanowania godności,

życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Ośrodka, jeżeli nie narusza zasad współżycia społecznego oraz dobra innych osób,

rozwijania zdolności i talentów oraz zainteresowań,

sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i systematycznie przeprowadzanej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności,

pomocy w przypadku trudności w nauce,

korzystania z pomocy specjalistycznej,

korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru

biblioteki szkolnej,

korzystania z telefonu komórkowego poza zajęciami dydaktycznymi w sposób nienaruszający przepisów prawa, w tym praw autorskich i dóbr osobistych innych osób,

wpływania na życie Ośrodka przez działalność w Samorządzie Uczniowskim oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Ośrodku.

§ 25.

Uczeń ma obowiązek:

dbać o honor Ośrodka, znać jego historię, szanować i wzbogacać jego tradycje,

szanować symbole Ośrodka,

godnie reprezentować Ośrodek,

systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznie uczęszczać i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych,

w sposób kulturalny odnosić się do nauczycieli i innych pracowników Ośrodka oraz kolegów,

dbać o wspólne dobro, ład i porządek,

dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów, przestrzegać zasady higieny osobistej,

stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym,

informować pracowników Ośrodka o wszelkich zagrożeniach, przejawach przemocy i agresji,

dbać o poprawność i kulturę słowa,

dbać o estetyczny i schludny wygląd, dostosowany do miejsca i rodzaju zajęć oraz nosić obowiązujący w szkole, ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami strój,

nosić w dni świąteczne Ośrodka strój galowy (na czas uroczystości),

wyłączać telefon komórkowy na czas zajęć szkolnych,

przestrzegać podczas nauki, praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych przepisów
i regulaminów obowiązujących w Ośrodku i zakładzie pracy.

W sytuacji, gdy wychowanek ma zalecone przez lekarza leki, należy je dostarczyć do gabinetu lekarskiego wraz z pisemnym zleceniem lekarskim na ich podawanie

§ 26.

Na terenie Ośrodka zabrania się tworzenia i działalności organizacji o charakterze subkultur młodzieżowych.

Na terenie Ośrodka zabrania się manifestowania przynależności do organizacji o charakterze subkultur młodzieżowych poprzez między innymi: ubiór, uczesanie, emblematy i akcesoria.

§ 27.

1.             Za wzorową postawę i wyniki w nauce uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia
i nagrody:

pisemną pochwałę wychowawcy wobec klasy,

pisemną pochwałę Wicedyrektora Ośrodka kierującego właściwą szkołą wobec klasy (grupy) lub wszystkich uczniów szkoły,

pisemną pochwałę Dyrektora Ośrodka wobec społeczności Ośrodka,

dyplom uznania (list pochwalny),

nagrodę rzeczową.

Wymienione nagrody mogą otrzymać uczniowie, zespoły klasowe i grupy wychowawcze.

§ 28.

Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Ośrodka, statutów szkół i regulaminu internatu uczeń może być ukarany:

pisemnym upomnieniem wychowawcy udzielonym indywidualnie lub wobec klasy, grupy wychowawczej,

pisemnym upomnieniem Wicedyrektora Dyrektora Ośrodka kierującego właściwą szkołą udzielonym indywidualnie lub wobec klasy, grupy wychowawczej,

pisemną naganą Dyrektora Ośrodka udzieloną indywidualnie lub wobec społeczności Ośrodka,

zawieszeniem prawa do reprezentowania Ośrodka i pełnienia funkcji w Samorządzie Uczniowskim,

zawieszeniem prawa do udziału w wyjazdach krajowych i zagranicznych organizowanych przez Ośrodek,

przeniesieniem do innego oddziału w szkole lub w grupie wychowawczej (o ile istnieje taka możliwość organizacyjna),

utratą miejsca w internacie Ośrodka na czas określony w regulaminie internatu,

skreśleniem z listy uczniów z zastrzeżeniem postanowień §9, pkt.8.

Kary stosowane są w zależności od stopnia przewinienia, a w sytuacjach szczególnie drastycznych z pominięciem gradacji kar.

§ 29.

Uczeń może być skreślony z listy uczniów decyzją Dyrektora Ośrodka na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej danej szkoły oraz internatu, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego bez stosowania gradacji kar w przypadku:

stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu uczniów i pracowników szkoły,

wnoszenia, posiadania, dystrybucji alkoholu, narkotyków lub środków odurzających,

spożywania alkoholu, używania narkotyków lub środków odurzających oraz przebywania na terenie Ośrodka w stanie wskazującym na ich użycie,

naruszania godności i nietykalności osobistej innych osób,

w sytuacji, gdy stosowane wcześniej kary wymienione w § 28 pkt.l, ust. a-c nie odniosły pozytywnych skutków i niemożliwe jest zastosowanie kary wymienionej w § 28 pkt.l, ust. f,

wejścia w konflikt z prawem, czego wynikiem jest zastosowanie środka zapobiegawczego
w postaci tymczasowego aresztowania, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności,

zaboru lub zniszczenia mienia Ośrodka lub osób w nim przebywających

niespełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, przez co należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca, na co najmniej 50 % zajęć szkolnych.

Na wniosek Rady Pedagogicznej decyzja o skreśleniu z listy uczniów może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Wykonanie kary wymienionej w §28 pkt. 1, ust. d-g może zostać zawieszone na czas próby (nie dłużej niż 5 miesięcy), jeżeli uczeń uzyska poręczenie jednego z organów jego szkoły.

Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą odwołać się od kary:

do Dyrektora Ośrodka od kary wymienionej w §28, pkt. 1, ust. a w terminie 7 dni,

do Rady Pedagogicznej od kar wymienionych w §28, pkt. 1, ust. b-g w terminie 7 dni,

do Małopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka od kary skreślenia
z listy uczniów w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Zastosowanie wobec ucznia kary skutkuje obniżeniem oceny zachowania.

O nagrodach i karach otrzymanych przez ucznia zawiadamia się rodziców (opiekunów prawnych).

Decyzję Dyrektora Ośrodka o skreśleniu z listy uczniów przesyła się rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia za potwierdzeniem odbioru.

Szczegółowe uregulowania praw i obowiązków uczniów Ośrodka zawiera Regulamin Wychowanka.

 

 

Rozdział X

Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym

§ 30.

Ośrodek podejmuje współpracę z wszystkimi instytucjami pracującymi na rzecz dziecka.

Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi oraz instytucjami mającymi na celu między innymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w kraju i za granicą.

Zgodę na podjęcie współpracy z określonym podmiotem wyraża Dyrektor Ośrodka
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 31.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
w Krakowie posiada podłużną pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół i internatu wchodzących w jego skład o treści:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

30-319 Kraków, ul. Tyniecka 6, tel.012 266-66-80, fax 012 266-86-22.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
w Krakowie posiada dużą, okrągłą pieczęć urzędową o treści:

na otoku zewnętrznym: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krakowie

na otoku wewnętrznym: dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
w Krakowie posiada małą, okrągłą pieczęć urzędową o treści:

na otoku zewnętrznym: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krakowie

na otoku wewnętrznym: dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.

§ 32.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ośrodek jest jednostką budżetową, posiadającą wyodrębniony rachunek bankowy, prowadzącą księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresię przepisami oraz sporządzającą sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.

Traci moc Statut Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego, Kraków, ul. Tyniecka 7 z dnia 30 stycznia 2009 roku.

Załączniki do Statutu:

Statut Szkoły Podstawowej Nr 73,

Statut Gimnazjum Nr 68,

Statut Technikum Nr 26,

Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 33,

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 5,

Statut Policealnej Szkoły,

Statut Zaocznej Policealnej Szkoły,

Statut Szkoły Muzycznej I stopnia,

Regulamin Internatu,

Regulamin Ucznia i Wychowanka,

Program Wychowawczy,

Program Profilaktyki,

Wewnątrzszkolne Systemy Oceniania, Klasyfikowania i Promowania.

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa