Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Gimnazjum

Jesteśmy szkołą, w której każdy uczeń znajdzie możliwości wszechstronnego rozwoju, przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa.


Gimnazjum nr 68

 

Przy Ośrodku prowadzone jest Gimnazjum, do którego uczęszcza młodzież niewidoma i słabo widząca. Przyjęcie do szkoły następuje na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną wskazaną przez kuratora oświaty.

 

W cyklu trzyletnim realizujemy program nauczania szkoły ogólnodostępnej. Zajęcia odbywają się również w trybie nauczania indywidualnego. Zapewniamy kształcenie uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wszyscy uczniowie objęci są opieką pedagoga  i psychologa.

 

Gwarantujemy profesjonalną opiekę rewalidacyjną w zakresie terapii widzenia, orientacji przestrzennej, logopedii, zajęć kompensacyjno-korekcyjnych i wyrównawczych. Mamy specjalistów, którzy w dobrze wyposażonych gabinetach prowadzą kompleksową rehabilitację ruchową. Terapię wspomagają dodatkowe zajęcia na basenie, sali gimnastycznej i w siłowni. W szkole funkcjonuje również gabinet do stymulacji audio-psycho-lingwistycznej, gdzie prowadzona jest terapia znana na całym świecie jako metoda Tomatisa.

 

Mało liczne klasy (do 10 osób) zapewniają indywidualizację procesu nauczania i dostosowanie go do możliwości psychofizycznych każdego z wychowanków. Posiadamy pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne dostosowane dla uczniów z dysfunkcją wzroku. W szkole prowadzona jest nauka języka angielskiego i języka niemieckiego.

 

Uczniowie Gimnazjum startują w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w których odnoszą sukcesy w rywalizacji z pełnosprawnymi rówieśnikami. Aktywnie uprawiają sport, niejednokrotnie zdobywając najwyższe laury w zawodach krajowych i międzynarodowych.

 

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są kółka: teatralne, muzyczne, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz zajęcia sportowe tj. gra w piłkę toczoną (goalball), gra w ping-ponga dla niewidomych (showdown), ćwiczenia na ergometrze wioślarskim, pływanie, biegi i wspinaczka sportowa.

 

Absolwentom Gimnazjum stwarzamy możliwość dalszej edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach naszego Ośrodka, kształcących w Technikum o kilku profilach lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

 

W Gimnazjum działa zespół konsultacyjny, który udziela pomocy uczniom ze szkół ogólnodostępnych, ich rodzicom i nauczycielom.

Wychowankom zamieszkałym poza Krakowem zapewniamy miejsca w Internacie.

 

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 12 266 66 80 wewn. 136.

 

Rekrutacja  Kwestionariusz osobowy ucznia, Podanie o przyjęcie do szkoły

Organizacja roku szkolnego

Opłaty

Programy nauczania

Wykaz podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Egzamin gimnazjalny

Sukcesy

Złota Księga Uczniów

Gimnazjaliści o szkole

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa