Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Szkoły ponadgimnazjalne

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do

 

 • Technikum Nr 26,
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 33,
 • Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 5


 

powinni przedłożyć następujące dokumenty:

 

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 2. Kserokopię Orzeczenia o przyznaniu stopnia niepełnosprawności wydanego przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Skierowanie do szkoły wydane przez Urząd Miasta Krakowa (UMK). (Rodzic jest zobowiązany do uzyskania skierowania wydanego przez Starostę powiatowego właściwego względem miejsca zamieszkania. Na podstawie tego skierowania UMK, na wniosek rodzica wydaje skierowanie do wskazanej placówki).
 4. Świadectwo ukończenia gimnazjum (dołączyć w dniu zakończenia roku szkolnego w gimnazjum).
 5. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (dołączyć w dniu zakończenia roku szkolnego w gimnazjum).
 6. Skrócony odpis aktu urodzenia wraz z widocznym numerem PESEL dziecka oraz potwierdzeniem (na odwrocie) miejsca stałego zamieszkania.
 7. Kwestionariusz osobowy ucznia dostępny na stronie internetowej SOSW (jest także do pobrania u wicedyrektora kierującego szkołami ponadgimnazjalnymi).
 8. Podanie o przyjęcie do wybranej szkoły.
 9. Podanie o przyjęcie do internatu (dotyczy kandydatów starających się o miejsce w internacie).
 10. Życiorys (CV).
 11. Trzy zdjęcia legitymacyjne.
 12. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu (kandydaci do zasadniczej szkoły zawodowej).
 13. Dokumentację medyczną (Karta Zdrowia Ucznia z poprzedniej szkoły oraz dokumentacja specjalistyczna).

 

Dokumenty należy złożyć w foliowej koszulce formatu A4, u wicedyrektora kierującego szkołami ponadgimnazjalnymi lub u doradcy zawodowego. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy dołączyć po zakończeniu roku szkolnego.

 

Przed rozpoczęciem roku szkolnego należy uzupełnić w gabinecie lekarskim brakującą dokumentację medyczną oraz podać dokładną nazwę przychodni, do której uczeń należy i danymi lekarza pierwszego kontaktu.

 

Wstępne przesłuchania muzyczne dla kandydatów do zawodów muzycznych odbędą się 22 kwietnia od godziny 10.00.

 

Egzamin muzyczny obejmuje:

 1. test predyspozycji manualnych,
 2. test słuchowy,
 3. śpiewanie piosenki,
 4. powtarzanie schematu rytmicznego,
 5. wiadomości z przedmiotu „Muzyka” z zakresu gimnazjum,
 6. ewentualnie gra na instrumencie.

Do szkół ponadgimnazjalnych przyjmowani są kandydaci, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa