Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Liceum dla Dorosłych

 

Wymagane dokumenty

 

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ze względu na dysfunkcję narządu wzroku,
 2. kwestionariusz osobowy kandydata do szkoły dostępny na stronie internetowej Ośrodka lub do pobrania u wicedyrektora kierującego szkołami ponadgimnazjalnymi,
 3. Kserokopia orzeczenia o przyznaniu stopnia niepełnosprawności wydanego przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 4. świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 5. skrócony odpis aktu urodzenia wraz z wpisanym numerem PESEL oraz na odwrocie potwierdzeniem miejsca stałego zamieszkania – dotyczy kandydatów starających się o miejsce w internacie,
 6. podanie o przyjęcie do liceum z określeniem klasy (pełnoletni absolwenci gimnazjum przyjmowani są do klasy pierwszej, pełnoletni absolwenci ZSZ do klasy drugiej),
 7. podanie o przyjęcie do internatu – dotyczy kandydatów starających się o miejsce w internacie,
 8. życiorys (CV),
 9. trzy zdjęcia legitymacyjne.

 

Terminy złożenia dokumentów

 

Do dnia 14 lipca 2017 w sekretariacie Ośrodka należy złożyć wyszczególnione poniżej dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy kandydata,
 • podanie o przyjęcie do szkoły z określeniem klasy,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Pozostałe dokumenty należy uzupełnić do dnia 11 sierpnia 2017.

 

Złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem wpisania kandydata na listę słuchaczy.

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa