Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Gimnazjum

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do Gimnazjum nr 68 powinni przedłożyć następujące dokumenty:

 

  1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  2. Kopię orzeczenia o przyznaniu stopnia niepełnosprawności.
  3. Skierowanie do szkoły wydane przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania. Na podstawie tego skierowania UMK wyda stosowne skierowanie do naszej szkoły.
  4. Skrócony odpis aktu urodzenia wraz z widocznym numerem PESEL dziecka oraz potwierdzeniem (na odwrocie) miejsca stałego zamieszkania.
  5. Podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na naszej stronie WWW oraz w gabinecie wicedyrektora Ośrodka kierującego Gimnazjum.
  6. Kwestionariusz osobowy ucznia dostępny na naszej stronie WWW oraz w gabinecie wicedyrektora Ośrodka kierującego Gimnazjum.
  7. Dwa zdjęcia.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w foliowej koszulce A4, w pokoju wicedyrektora Ośrodka kierującego Gimnazjum lub pedagoga szkolnego.

 

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie muszą dostarczyć:

 

  1. Świadectwo (orginał) ukończenia szkoły podstawowej,
  2. Zaświadczenie (orginał) o wyniku sprawdzianu w klasie szóstej.

 

Przed rozpoczęciem roku szkolnego należy złożyć w gabinecie lekarskim dokumentację medyczną wraz z dokładną nazwą przychodni, do której uczeń należy i danymi lekarza pierwszego kontaktu.

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa